Jul 4, 2017

در باب صندلی

اتاق کوچک است و میز جمع‌وجور تقریبن مربع عمود بر میز خودش پنج صندلی بیش‌تر ندارد. این‌بار عضو تازه‌ای داشتیم و با خودش می‌شدیم شش نفر. من آخرین نفر بودم که رسیدم. سه بار به سه زبان و در سه موقعیت متفاوت، اول و وسط و آخر جلسه تاکید کرد که جا نبوده و اتاق جلسات پر بوده والا که بالا نشستن خودش پشت میزش دلیل بر چیزی نیست و یک وقت من فکر نکنم که کسی جایش با دیگری فرق دارد. 
هر بار که می‌بینمش بیش‌تر می‌فهمم که چقدر نسل من خالی از آدم‌هایی شبیه اوست. همین‌قدر متواضع و عمیق و باسواد و ریزبین و از همه غریب‌تر با آن ذهنیت برابری‌خواه و بدون ادایش که در میان هم‌سن‌هایم دست‌کم من ندیده‌ام. 

No comments:

Post a Comment